Ηλεκτρονικό παράβολο

Τελευταία ενημέρωση

Με τον όρο ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) www.gsis.gr.

Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TaxisNet.

Η διαδικασία είσπραξης – επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, καθορίζεται από την υπ’ αριθμό Α.1047 από 12-03-2020 (ΦΕΚ Β' 979/21.03.2020) Κοινή Υπουργική απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Επικρατείας "Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου".

Διαδικασία χορήγησης – κατάθεσης ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση Ελληνικού Διαβατηρίου

1ο Στάδιο : Υποβολή αιτήματος για χορήγηση e-παραβόλου

 • Ο πολίτης (είτε αυτός είναι πιστοποιημένος χρήστης του TaxisNet, είτε όχι) συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (www.gsis.gr) και μέσω της εφαρμογής «e Παράβολο» (Υπηρεσίες προς ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) επιλέγει αρχικά τον Φορέα που ανήκει το e-παράβολο (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Ελληνική Αστυνομία) και ακολούθως την κατηγορία (Διαβατήριο) και τον τύπο του παραβόλου που αφορά η αίτηση έκδοσης διαβατηρίου (έναν από τους παρακάτω).
 1. Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1862).
 2. Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1863).
 3. Αντικατάσταση (φθορά, συμπλήρωση σελίδων, μεταβολή στοιχείων): Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1864).
 4. Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρομικής Αποστολής: Συνολικό ποσό 5,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1892).
 5. Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών: Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1865).
 6. Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1866).
 7. Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1867).
 • Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του προσωπικού Α.Φ.Μ. δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις η μη συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου καθιστά αδύνατη την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που αργότερα συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
 • Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία και η εφαρμογή εκδίδει έναν μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο e-παράβολο.

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση - δημιουργία e-παραβόλου δύναται να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. www.gsis.gr.

2ο Στάδιο : Πληρωμή e-παραβόλου

 • Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί γνωστοποιώντας τον μοναδικό «κωδικό παραβόλου» (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης).
 • Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μπορεί να πραγματοποιείται με χρήση του μοναδικού ψηφιακού «κωδικού παραβόλου» στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της Ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.
 • Η διαθεσιμότητα του e-παραβόλου για υποβολή στο Γραφείο Διαβατηρίων εξαρτάται από τον φορέα είσπραξης και τον τρόπο συναλλαγής, ως ακολούθως :
 1. Στις Τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή. Το παράβολο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων).
 2. Στις Τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων).
 3. Μέσω της Ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ με χρήση πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών, το παράβολο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων).

Πληροφορίες σχετικά με τις Τράπεζες που υποστηρίζουν άμεση Πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) δύναται να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (www.gsis.gr). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

3ο Στάδιο : Κατάθεση e-παραβόλου στο Γραφείο Διαβατηρίων

 • Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζεται στο κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων προσκομίζοντας μόνο τον μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου».
 • Η απλή γνωστοποίηση του αριθμού αυτού είναι αρκετή. Δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση εκτυπωμένου e-παραβόλου ή σχετικού αποδεικτικού είσπραξης του ποσού από την Τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ.
Διαδικασία επιστροφής χρημάτων του ηλεκτρονικού παραβόλου

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων e-Παραβόλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από Πολίτη - Συναλλασσόμενο. Στην περίπτωση πληρωμένου e-Παραβόλου που δεν έχει κατατεθεί στο Φορέα (δεν έχει δεσμευτεί από Φορέα).

Β. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από το Φορέα. Στην περίπτωση που το e-Παράβολο έχει κατατεθεί στο Φορέα.

Προσοχή:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η συμπλήρωση του ΑΦΜ κατά τη δημιουργία του e-Παραβόλου.
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

A. Διαδικασία αιτήματος επιστροφής χρημάτων από Πολίτη - Συναλλασσόμενο

Αφορά μόνο τους πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet.

 1. Στην περίπτωση μη κατάθεσης-χρήσης του πληρωμένου e-Παραβόλου ο πολίτης - συναλλασσόμενος αφού συνδεθεί ως πιστοποιημένος χρήστης στην εφαρμοφή e-Παραβόλου κατά την προβολή του παραβόλου επιλέγει «Αίτημα επιστροφής χρημάτων». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά τη δημιουργία του e-Παραβόλου ο πολίτης - συναλλασσόμενος να έχει συμπληρώσει τον τραπεζικό λογαριασμό - ΙBAN.
 2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης - συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Β. Διαδικασία αιτήματος επιστροφής χρημάτων από Φορέα

Η διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση μη χρήσης του κατατεθημένου-δεσμευμένου e-Παραβόλου από το Φορέα.

 1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα επιλέγει για το δεσμευμένο παράβολο την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» και στη συνέχεια την «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (στην περίπτωση μερικής επιστροφής προσδιορίζει και το ποσό των χρημάτων).
 2. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί την αιτιολογία επιστροφής του e-Παραβόλου.
 3. Το δεσμευμένο e-Παράβολο εμφανίζει στην «κατάσταση επιστροφής» την ένδειξη «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και το ποσό επιστροφής.
 4. Μετά από έλεγχο και σε συνεργασία με το Φορέα, η επιστροφή των χρημάτων προωθείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης - συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον έχει δηλωθεί ο IBAN. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης - συναλλασσόμενος πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων e-παραβόλου πατήστε εδώ.

Έχει διαβαστεί 2382357 φορές